Sérén Tampi Pupuhu Sakola UPTD SDN Gurudug, Pondoksalam

…reumbay jeung keclak cimata, ngamalir teu katahan, da ilaharna teu kirang-kirang neda hapunten samudaya kalepatan lahir tumekaning bathin, ninggalkeun lain kahayang, seja amit mundur.

Read More

PONDOKSALAM – Grup Warta Sunda,-
Rotasi, Mutasi jeung promosi mangrupakeun hal nu ilaharna dina widang organisasi kaasup promosi jeung rotasi/mutasi nu aya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupatén Purwakarta.

Ayana kawijakan jeung alih tugas PNS dilingkungan dunya atikan Kabupatén Purwakarta éta. Tangtuna aya alih tugas jeung promosi, saperti promosi ti guru jadi kepala sekolah. Pon kitu deui ti kepala sekolah nu ngeusi jabatan anyar. Malihan nepika diayakeun seren sumeren ti guru ka kepala sekolah, ti kepala sekolah nu heubeul ka kepala sekolah nu anyar.

Kukituna Rotasi, Mutasi jeung promosi mangrupakeun hal nu ilaharna dina widang organisasi kaasup promosi jeung rotasi/mutasi nu aya di wewengkon dunya atikan.

Nyoko kana SK Bupati Purwakarta Nomor : 821.27/Kep.440-BKPSDM/2022, Tanggal : 26 Desember 2022, Tentang : Pengangkatan Guru yang diberi Penugasan sebagai Kepala  Sekolah pada Unit Pelaksana Teknis Daérah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupatén Purwakarta.

Bupati Purwakarta, Ambu Anne Ratna Mustika nepika ngistrenan jabatan 186 Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupatén Purwakarta. Kepala Sekolah nu ngawengku tina 181 Kepala Sekolah Dasar sarta 5 Kepala Sekolah SMP. Acara istrena éta téh tempatna di Balé Linuhung, Gang Beringin Purwakarta, Kemis, 29/12/2022.

Dina kasempetan éta, Aép Supriatna, S.Pd basa meunang tawis soca ti rengrengan kulawedet UPTD SDN Gurudug, dirina reumbay jeung keclak cimata, ngamalir teu katahan, da ilaharna teu kirang-kirang neda hapunten samudaya kalepatan lahir tumekaning bathin, ninggalkeun lain kahayang, seja amit mundur.

Ari ceuk H. Cucu Supriatna, S.Pd, Promosi ti SDN 2 Parakan Salam nyepeng kalungguhan di UPTD SDN Gurudug, éstuning seja babakti tur nyuhun dipangnyieunkeun dina ngokolakeun éta sakola, tong asa-asa mun sakirana dirina kirang sapagodos, nyuhunkeun ditoel.

Sedengkeun kamandang ti Kepala Désa Gurudug, Asép Irpan, dirina teu kebat nyarita ku gawé barengna antara pihak sakola jeung désa, sakumaha tiap kagiatan sok sering nyuhunkeun batosan ka sakola.
Lian ti éta, sok sanajan nembe sataun, sim kuring mupuhuan désa, tapi karancagéan pihak sakola anu dariana.

Kukituna, kang Aép Supriatna dina mancen tugas di tempat anyarna sing dipaparinan sehat tur langkung majeng.

Dina kasempetan éta ogé, pihak Korwil Pasawahan – Pondoksalam, bunda Ida sok sanaos member sababaraha sasih di Pondoksalam, dirina kaleungitan pigur Bapa Aép Supriatna, nu pinter kana basa Sunda, malihan bunda sok seueur diajar ka Bapa Aép.

Nilik tina ayana Rotasi, Mutasi jeung promosi mangrupakeun hal nu ilaharna dina widang organisasi, keur rengrengan kulawedet Pondoksalam teu tiasa nahan-nahan, da tiap ASN tos kitu ilaharna.

“Bral geura muru tempat anyar di UPTD SDN Sumbersari, Kecamatan Kiarapedes, sambung du’a ti kulawedet atikan Kecamatan Pondoksalam.” Pokna bunda.

Lain halna ceuk dua urang perwakilan ti guru sinareng Komite Sakola, saperti ti perwakilan guru,vibu Novita Indah Sari bari jeung reumbay cimata, kulawedet UPTD SDN Gurudug, leungiteun Bapa Aép Supriatna, lantaran babarengan Ngatik jeung ngadidik di ieu sakola, tangtuna seur kaélmuan anu seueur mangpaatna. Kituna ogé, dina hal lain, dina widang Infrastrukturna, sakola digeulisan.

Ari kasauran Ketua Komite : H. Saéf, ngawakilan rengrengan orangtua siswa, kalintang reueusna, ka Bapa Aép Supriatna, sim kuring sinareng rengrengan 24 urang komite kelas, teu tiasa masihan tawis soca, mugia elmu nu dipasihan ku Pa Aép sing ageung mangpaatna kanggo urang saréréa. Kituna ogé, mugia Bapa Aép, salaku Kepala Sakola di SDN Sumbersari di tempat anyarna sing bumetah sarta sing sehat.***

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *