NULIS DIALOG

NULIS DIALOG

1. Maké tanda kekenteng, dimimitian ku aksara gedé (huruf kapital), rapet kana kekenteng awal. Conto ;

Read More

– “Saha nu …..”

– “Harita téh ..”

– “Pa, punten …”

jrrd.

2. Maké tanda koma lamun dialog dimimitian atawa dipungkas ku interjéksi. Conto :

– “Nuju naon, Néng?” cekéng téh.

– “Urang ulin, yu!”

– “Euleuh, meni saé,” ceuk Nina.

jrrd.

3. Dipungkas ku tanda koma saméméh kekenteng lamun sanggeus kekenteng dianggap sakalimah jeung omongan jero kekenteng. Conto :

– “Moal milu,” cenah.

– “Ateul bujur,” pokna bari  gagaro.

– “Teu terang,” témbalna pondok.

jrrd.

4. Maké tanda titik lamun sanggeus tanda kekenteng ahir dianggap kalimah anyar. Conto :

– “Ari sakitu mah teu wantun.” Tukang dagang ukur seuri. 

– “Saréréa kabagéan.” Kitu ceuk Pa Kadés.

– “Kaduna amis pisan.” Kop kana kadu séjén.

5. Sanggeus kekenteng ahir kudu  maké aksara leutik lamun jero kekenteng dipungkas ku tanda pananya atawa panyeluk. Lamun hayang aksara gedé kudu ganti/pindah alinéa. Conto :

– “Saha nu maot téh?” ceuk Bi Upi.

– “Jung, geura indit!” pokna tarik pisan.

– “Iraha badé ameng ka rorompok, Téh?”

Téh Irma ukur imut.

Mun nulis dialog kieu, SALAH :

– “Abdi mah urang Garut”. (titikna di luar kekenteng)

– “Saha Udin Bulé téh?,” (maké tanda baca sanggeus tanda pananya/panyeluk).

Cag!

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 comments